24,569

จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)

More info

107,783

จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)

More info

2,052

จำนวนผู้ป่วยใน (คน)

More info

8,827

จำนวนผู้ป่วยใน (วัน)

More info

จำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการ (คน/ครั้ง)ปีงบประมาณ 2567

จำนวนผู้ป่วยในมารับบริการ (คน/วันนอน)ปีงบประมาณ 2567