ตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม ADDRESS ข้อมูล ณ.วันที่ 2021-01-22