ตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม ICF ข้อมูล ณ.วันที่ 2020-10-01 ถึง 2021-04-14