14,647

จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)

More info

37,225

จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง)

More info

997

จำนวนผู้ป่วยใน (คน)

More info

2,973

จำนวนผู้ป่วยใน (วัน)

More info

จำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการ (คน/ครั้ง)ปีงบประมาณ 2564

จำนวนผู้ป่วยในมารับบริการ (คน/วันนอน)ปีงบประมาณ 2564