ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม

2021-03-24 08:32:31

ระบบตรวจสอบ LabCatalogue จากการจับคู่รหัส Lab ของสถานพยาบาล กับรหัส Lab TMLT


2021-03-16 13:49:14

ตรวจสอบผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน (patient) สัญชาติ ไม่ใช่คนไทย แต่ไม่ระบุความเป็นต่างด้าว เป็นรายบุคคล


2019-06-11 14:09:27

ตรวจสอบ UNIT หน่วยนับของยาไม่ตรงตามรหัสมาตรฐาน provis_medication_unit_code IS NULL OR provis_medication_unit_code NOT IN (SELECT provis_medication_unit_code FROM provis_medication_unit)


2019-02-21 08:47:26

ระบบสืบค้นค่ารักษาและค่าบริการในระบบ e-Claim แยกตามกลุ่มสิทธิ UCS,OFC,LGO,SSS,NHS,SSI


2018-12-18 11:44:46

ตรวจสอบข้อมูล SSOP สิทธิประกันสังคม Error T31 : ไม่มีรายการ BillItems ของ BillTran นี้ (ใช้ InvNo เป็น key)


2018-12-17 09:25:40

ตรวจสอบข้อมูล SSOP สิทธิประกันสังคม Error S41 : ใส่ class ใน Opservices เป็นหัตถการ ต้องใส่รหัสหัตถการที่ Opservices อ้างอิงยังไม่ได้ ใช้สำหรับตรวจสอบเบื้องต้น


2018-12-14 10:25:38

ตรวจสอบข้อมูล SSOP สิทธิประกันสังคม Error S19 : รหัสการให้บริการไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กับ Codese อ้างอิงยังไม่ได้ ใช้สำหรับตรวจสอบเบื้องต้น


2018-11-24 12:44:37

ตรวจสอบข้อมูล SSOP สิทธิประกันสังคม Error S18 : รหัสการวินิจฉัยไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กับ codeset


2018-11-22 10:10:14

ตรวจสอบข้อมูล SSOP สิทธิประกันสังคม Error C07 : รหัสสถานพยาบาลหลักไม่ถูกต้อง


2018-11-21 10:05:31

ตรวจสอบข้อมูล SSOP สิทธิประกันสังคม Error S15 : เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ SvPID ไม่ถูกต้อง


2018-11-20 10:05:11

ตรวจสอบข้อมูล SSOP สิทธิประกันสังคม Error R24 : ขาดวิธีการใช้ยา


2017-12-04 10:28:31

เพิ่มระบบการตรวจสอบ ไฟล์ Drug Catalogue รหัสยา TMT ฟิว hosdrugcode ตรวจสอบกับรายการยาในโปรแกรม HOSxP ตาราง Drugitems ฟิว icode ว่ามีรายการตรงกันหรือไม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิก E-claim สปสช


2017-10-28 16:16:18

ตรวจสอบข้อมูลบัญชี1 PERSON โดยนำเลข CID ในตาราง PERSON เทียบกับตาราง l_death_cup (ทะเบียนผู้เสียชีวิตจากฐานทะเบียนราษฎร์ ปี 2560 HDC)


2017-10-27 14:41:13

เพิ่มระบบสืบค้นข้อมูลการตาย จากทะเบียนราษฎร์ แหล่งที่มา hdc สสจ. ข้อมูลสิ้น 30 กันยายน 2560


2017-09-07 09:00:17

ตรวจสอบการให้รหัสค่าบริการ ICODE , ให้รหัสหัตถการ rehab_code ผู้ป่วย OPD และ IPD ซ้ำซ้อน แฟ้ม REHABILITATION (กายภาพบำบัด)


2017-09-06 10:55:35

ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะสำหรับผู้ที่มารับบริการ ให้รหัสซ้ำซ้อนใน 1 Visit ของวันรับบริการเดียวกัน เป็นรายบุคคล แฟ้ม SPECIALPP


2017-07-30 01:12:02

แบบสำรวจความพึงพอใจ ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มบนเว็บแอพพลิเคชั่น (DATA-CHECK) Link URL : https://goo.gl/forms/uhF4PnOXGRjKoFHu2


2017-07-10 11:27:23

เพิ่มตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตามที่ สนย.กำหนด (แฟ้ม person และคุณภาพการให้รหัส ICD ตาม สนย.กำหนด)


2017-07-05 12:32:09

เพิ่มรายงานการให้บริการของโรงพยาบาล (workload) ในหน้า Dashboard ปีงบประมาณ 2560


2017-06-21 11:51:48

แสดงสถานะการประมวลผลของระบบ mysql process หน้าผู้จัดการระบบ BackEnd


2017-04-04 12:50:37

เพิ่มรายงานไม่ลงวินิจฉัยผู้ป่วยนอกแยกรายแผนก DIAGNOSIS_OPD


2017-03-09 14:32:51

ตรวจสอบบันทึกข้อมูลคลอด LABOR ไม่บันทึกข้อมูลคลอดหน้าแสดงข้อมูล Admit และ ตรวจสอบข้อมูลผลสิ้นสุดการตั้งครรภ์ไม่ตรงตามรหัสมาตรฐาน ICD10TM 2016 43แฟ้ม V.2.2


2017-03-06 22:29:53

ตรวจสอบบันทึก ANC ซ้ำซ้อน,ตรวจสอบการไม่คลิกบังคับส่งข้อมูล 18 แฟ้ม สำหรับส่งออกข้อมูลแฟ้ม ANC,LABOR,PRENATAL, POSTNATAL


2017-03-06 11:40:03

ตรวจสอบผู้ป่วย DM ที่ขึ้นทะเบียนมารับบริการ OPD/IPD ได้รับการวินิจฉัยว่ามี่ภาวะ Hypoglycemia โดย Diag เป็น ('E160','E161','E162','E100','E110','E120','E130','E140')


2017-02-28 21:14:49

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม PROVIDER เพิ่มชุดคำสั่งประมวล แบบตามการให้บริการและตรวจสอบทั้งหมดในฐาน


2017-01-20 20:02:51

ตรวจสอบไม่ซักประวัติหรือไม่ลง CC (Chief complaint)สาเหตุหรืออาการของผู้มารับบริการ แฟ้ม server


2017-01-09 08:22:54

ระบบสืบค้น icd10 who,icd10tm และ icd10 แพทย์แผนไทย สำหรับการบันทึก diagnosis_opd 43 แฟ้ม


2017-01-06 22:58:25

เพิ่มชุดคำสั่งตรวจสอบแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ตรวจสอบรหัสวินิจฉัยโรคไม่ตรงตามรหัสมาตรฐาน ไม่มีใน ICD10(WHO 2010) หรือ (ICD10-TM 2012) โดยอ้างอิง ตาราง Lookup สนย.StandardCode43_v2.2


2016-12-15 09:03:40

ปรับปรุงชุดคำสั่ง SQL ประมวลผลแฟ้ม POSTNATAL(นับคนที่คลอดแล้ว) และ แฟ้ม POLICY


2016-12-11 12:01:52

เพิ่มตาราง Lookup สนย.(StandardCode43_(v2.2)_6Dec16) ตรวจสอบแฟ้ม DEATH,PROCEDURE_OPD,PROCEDURE_IPD


2016-11-22 12:23:44

เพิ่มคู่มือการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ได้แก่แฟ้ม person,death,chronic,drugallergy,policy,referhistory,appointment,dental,accident


2016-10-17 12:35:29

แฟ้มบริการ กำหนดให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งให้ส่วนกลาง ภายในรอบของเดือนนั้น ๆ มีจำนวน 28 แฟ้ม


2016-10-01 07:30:17

แฟ้มสะสม กำหนดให้จัดเก็บข้อมูลโดยการสำรวจปีละครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และ ปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี มีจำนวน 14 แฟ้ม