คลินิกคนไทยไร้พุง


คลินิกคนไทยไร้พุง DPAC (Diet & Physical Activity Clinic) การสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในด้านการบริโภคและการออกกำลังกาย ทั้งในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง โดยยึดหลักตามทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

ภาพกิจกรรม

บันทึกสุขภาพ กรุณาเลือกแผนกของท่าน !


ผู้รับบริการคลินิก DPAC จะได้อะไร


บริการที่ได้รับ การซักประวัติและประเมินเกี่ยวกับ ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกแรง/ออกกำลังกาย และความพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ